Advitronics Telecom

Privacy policy

November 2008

Advitronics Telecom en uw privacy: een zaak van zorgvuldigheid.

Er komen steeds meer mogelijkheden om te communiceren met anderen in uw omgeving. Naast de vaste telefoon is het ook mogelijk om te communiceren via e-mail, VOIP etc.

Advitronics Telecom vindt het belangrijk ervoor te zorgen dat communicatie in deze nieuwe wereld voor u eenvoudig en betrouwbaar blijft. Dit geldt ook voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Deze gegevens zijn namelijk de basis van onze dienstverlening aan u: als u belt, faxt, e-mailt, of gebruik maakt van de rest van onze producten. Maar bijvoorbeeld ook als wij u onze laatste nieuwsbrief sturen, verwerkt Advitronics Telecom uw gegevens. Advitronics Telecom heeft regels waaraan het zich houdt als het gaat om het gebruik van uw gegevens.

Voor welke doeleinden gebruikt Advitronics Telecom uw gegevens?

Door de aard van onze dienstverlening beschikken wij bij Advitronics Telecom over bepaalde gegevens van u. Hieronder geven wij u informatie over de doeleinden waarvoor Advitronics Telecom deze gegevens verwerkt. Ook geven wij u informatie over wat u zelf kunt beslissen over het gebruik van uw gegevens.

Persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens (zoals klantnaam, namen van contact personen, adres, woonplaats, e-mailadressen, telefoonnummers en faxnummers) voor de volgende doeleinden:

 • Het technisch mogelijk maken van de dienstverlening, waaronder het opbouwen van verbindingen.
 • Voor het accepteren van uw aanvraag voor een abonnement op een dienst van KPN, waartoe wij onder meer kopieën van uw legitimatiebewijs of verblijfsdocument verwerken (inclusief de pasfoto daarop).
 • Het beheer van de relatie tussen u en KPN, waaronder alle activiteiten in verband met de voorbereiding en de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, zoals nota aanvraag, klachtafhandeling, storingsopheffing en advisering.
 • Het factureringsproces, waaronder het opstellen en afdrukken van een nota, incasso, fraudepreventie en fraudeonderzoek, expensive call monitoring, interconnectie-betalingen.
 • Netwerkmanagement, waaronder netwerkplanning en netwerkarchitectuur en fraudedetectie.
 • Ten behoeve van een verantwoorde bedrijfsvoering, waaronder beveiliging, risicobeperking, integriteitonderzoek, behandeling van ongewenste oproepen, uitbreiding en verbetering van de dienstverlening.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verplichte opslag van uw persoonsgegevens voor een bepaalde wettelijk voorgeschreven periode en de verstrekking van die gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek aan bevoegde autoriteiten, en – op uw verzoek - het aan andere aanbieders verstrekken van gegevens ten behoeve van afscherming van het gebelde nummer op de nota.
 • Ten behoeve van het (doen) uitgeven van (al dan niet elektronische) gidsen en het aanbieden van KPN abonnee-informatiediensten.
 • Het doen van marktonderzoek en marketing- en verkoopactiviteiten (ook na beëin-diging van het contract) ten behoeve van de dienstverlening en de verkoop van producten en diensten van Advitronics Telecom.
 • De verstrekking aan derden voor direct marketing doeleinden voor zover Advitronics Telecom je in het kader van de betreffende dienst heeft geïnformeerd.
 • Het aan u te verzenden van elektronische berichten met aanbiedingen voor en informatie over producten en diensten van Advitronics Telecom (zoals bijvoorbeeld e-mail en nieuwsbrieven).

Locatiegegevens
Advitronics Telecom kan uw locatiegegevens (de plaats waar gebruik wordt gemaakt van een vaste aansluiting), die niet noodzakelijk zijn voor het overbrengen van de communicatie, verwerken voor de volgende doeleinden:

 • ten behoeve van wettelijke verplichtingen, waaronder het verlenen van medewerking aan wettelijk gegeven lasten tot aftappen en in het kader van strafrechtelijk opsporingsonderzoek;
 • ten behoeve van de levering van toegevoegde waarde diensten (zoals een (verkeers)informatiedienst, of een zoekfunctie naar bestemmingen in de buurt), mits en zolang u (of de feitelijk gebruiker van uw aansluiting) daarvoor uw toestemming heeft gegeven. Als deze toegevoegde waarde dienst door een derde partij wordt aangeboden, kan Advitronics Telecom de gegevens ook aan die derde doorgeven. Door het gebruik van de betreffende dienst stemt u daarmee in.

Cookies

Een methode die op veel Internet pagina's wordt gebruikt om deze beter te laten functioneren en beter af te stemmen op de voorkeuren van gebruikers, is het gebruik van zogenaamde (tijdelijke of permanente) 'cookies'. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de bezochte Internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd zodat de Internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast.

Vrijwel alle toonaangevende sites maken gebruik van cookies om het Internetverkeer te optimaliseren. Omdat cookies gegevens bevatten over bezoekersaantallen en bezochte pagina's verschaffen zij Advitronics Telecom informatie over populaire interessegebieden. Deze informatie wordt gebruikt voor optimalisatie van de dienstverlening van Advitronics Telecom op het Internet. De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Ook kunt u regelmatig op uw computer opgeslagen cookies wissen. Voor meer informatie hierover kunt u de gebruiksaanwijzing van uw browser raadplegen.

Op www.bentugoedbereikbaar.nl wordt momenteel alleen een tijdelijke cookie gebruikt wanneer u als klant inlogt. Dit voorkomt dat u gedurende het bezoek aan de site telkens opnieuw het wachtwoord moet invullen bij het laden van een nieuwe pagina. Zodra de browser wordt afgesloten wordt deze tijdelijke cookie gewist. Bij het inloggen kunt u gebruik maken van de optie om je gebruikersnaam te bewaren. In dat geval plaatst Advitronics Telecom een permanente cookie op uw computer. Uw browser zal bij ieder bezoek, de mogelijkheid bieden de cookie te verwijderen.

Wat betekent het voor u als klant?

Recht op inzage van uw persoonsgegevens
Als klant heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Dit kan door in te loggen op de site, telefonisch of via email opgevraagd worden.

Recht op correctie van uw persoonsgegevens
Als klant heeft u het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren. Dit kan na het inloggen op onze site.

Recht van verzet tegen gebruik van uw gegevens
Als klant van Advitronics Telecom heeft u wettelijk een aantal mogelijkheden om u te verzetten tegen verder gebruik van uw gegevens. Ook indien u in een eerder stadium toestemming heeft gegeven, kunt u zich verzetten tegen verder gebruik van uw gegevens.

Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u kosteloos bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijv. bezwaar maken tegen gebruik van uw gegevens voor directe marketing doeleinden.

Beveiliging van uw gegevens

Advitronics Telecom draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin uw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Afwezigheid van garantie

Alle informatie die in deze site staat wordt gepubliceerd ‘zoals ze is’, zonder enige garantie, noch expliciet noch impliciet, met inbegrip van de impliciete garanties inzake de normale kwaliteit, het gebruik voor een welbepaald doel, het eigendomsrecht, de afwezigheid van namaak, de veiligheid of de precisie.
Advitronics Telecom wijst elke verantwoordelijkheid af inzake de juistheid of de betrouwbaarheid van meningen, raadgevingen of uitlatingen van derden op deze site. Advitronics Telecom zal in geen geval verantwoordelijk kunnen worden geacht voor gelijk welk verlies of welke schade die voortvloeit uit de raadpleging door een gebruiker van de informatie in deze site. Het behoort de gebruiker toe om de juistheid, de volledigheid of de bruikbaarheid van inlichtingen, meningen, raadgevingen en andere uitlatingen op deze site te beoordelen. Indien nodig, is het aan te raden om professioneel advies in te winnen om een inlichting, mening, raadgeving of een andere uitlating in deze site te evalueren.

Beperking van de aansprakelijkheid

Advitronics Telecom wijst elke verantwoordelijkheid af (contractuele, onrechtmatige, absolute of andere) inzake elke directe, indirecte, ondergeschikte of speciale schade die voortvloeit uit het gebruik van de site of de toegang ertoe, wat ook de manier is waarop die gebeurd is, zelfs als de maatschappij van een gelijkaardige schade op de hoogte werd gebracht. Daartoe behoort ook de aansprakelijkheid te wijten aan de aanwezigheid van een virus die de computerapparatuur van de gebruiker zou kunnen aantasten.

Links met andere Internet sites

Advitronics Telecom is niet verantwoordelijk voor de inhoud die toegankelijk is via om het even welke andere Internet site die met haar site verbonden is. De gebruiker verschaft zich op eigen risico toegang tot andere sites die verbonden zijn met de site www.bentugoedbereikbaar.nl.

Wijziging van de regels

Advitronics Telecom behoudt zich het recht voor om op elk moment deze regels te wijzigen. De gebruikers zijn overigens verondersteld om die te kennen en ze moeten zich houden aan de veranderingen die aan deze regels worden aangebracht.

Overtreding van de regels

Advitronics Telecom behoudt zich het recht voor om alle juridische middelen waarover zij beschikt uit te putten in geval van overtreding van deze regels, met inbegrip van het recht om de toegang te blokkeren tot de site vanuit een welbepaald Internetadres.

Meer informatie

Voor algemene informatie over de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het aanvragen van een brochure kunt u terecht bij de Infolijn van Postbus 51. Deze informatielijn is te bereiken op het gratis telefoonnummer 0800-8051.

Contactgegevens bij privacy vragen:

Afdeling sales is te bereiken via: 0486 – 478888 of sales@advitronics.nl

Copyright©2008 www.bentugoedbereikbaar.nl. Alle rechten voorbehouden.

Log hier in als u klant bent:

Wachtwoord vergeten?

Onze producten

Hieronder ziet u een kort overzicht van onze producten. Kijk voor meer producten in ons volledige productoverzicht.

DT750 IP executive systeemtoestel SV8100 DT330 standaard systeemtoestel met bluetooth handset DT330 comfort systeemtoestel met 32 toetsen en LCD display SV8100

» Klik hier voor het volledige productoverzicht